Playboy Bunny Print Navel Ring - Black BG

Miss A

JEWELRY

Miss A

Playboy Bunny Print Inlay 316L Surgical Steel Navel Ring - PB Bunny/Black BG/ Thickness:åÊ14G(1.6mm)/ Length: 3/8"(10mm)/ Ball Size: 10mm/ Style:åÊPrint Inlay Non-Dangle Navel Ring/ Finish:åÊClear Epoxy åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊåÊ** One Piece for $1.00

$1.00
-
+

Recently Viewed Products